Obchodní podmínky

společnosti STAŠA FOOD s.r.o., IČO: 07930381, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař

102 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, ve vložce 310067

ke smlouvě o poskytování služeb – privátního vaření (BEZADRESY) uzavřené zejména prostřednictvím online objednávky na internetových stránkách www.romanstasa.cz nebo www.bezadresy.cz

(v textu také jen „Obchodní podmínky“)

 

 1. Úvodní ustanovení, terminologie, zkratky
  • Společnost STAŠA FOOD s.r.o., IČO: 07930381, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, ve vložce 310067, je v těchto Obchodních podmínkách označována také jen jako „SF“ či „Poskytovatel“.
  • Pan Roman Staša je v těchto Obchodních podmínkách označován také jen jako „RS“ či „Kuchař“.
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je v těchto Obchodních podmínkách označován také jen jako „OZ“.
  • Poskytovatel provozuje internetové stránky na adrese https://romanstasa.cz (alt. www.bezadresy.cz), které jsou v těchto Obchodních podmínkách označovány také jen jako „Internetové stránky“.
  • Smlouva o poskytování služeb – privátního vaření uzavřená písemně, prostřednictvím online objednávky na Internetových stránkách nebo i jinak, a to mezi SF jako poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou jako objednatelem, je v těchto Obchodních podmínkách označována také jen jako „Smlouva“.
  • Fyzická nebo právnická osoba, se kterou Poskytovatel jako s objednatelem uzavřel Smlouvu, je v těchto Obchodních podmínkách označována také jen jako „Objednatel“.
  • Online objednávka učiněná Objednatelem prostřednictvím Internetových stránek nebo emailové komunikace, na základě které byla mezi Poskytovatelem a Objednatelem uzavřena Smlouva, je v těchto Obchodních podmínkách označována také jen jako „Objednávka“.
  • Předmětem služeb poskytovaných Poskytovatelem Objednateli je privátní vaření Kuchaře v prostorech/na místě zajištěných Objednatelem (dále také jen jako „Místo“), za užití vybavení zajištěného Objednatelem (dále také jen jako „Vybavení“) a surovinami zajištěnými Kuchařem (dále také jen jako „Suroviny“), tyto služby dále v těchto Obchodních podmínkách také jen jako „Privátní vaření“ nebo „BEZADRESY“.
  • Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy, a to i za situace, kdy Smlouva nebude uzavřena písemně.
  • Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, který je pro jejich znění rozhodující.
  • Poskytovatel je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně měnit anebo doplňovat. Změny Obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Internetových stránkách.
 1. Privátní vaření
  • Poskytovatel nabízí Objednateli poskytnutí Privátního vaření.
  • Privátní vaření se uskutečňuje na Místě a za použití Vybavení zajištěnými výhradně Objednatelem. Objednatel je povinen zajistit, aby jím zvolené Místo a Vybavení byly pro konání Privátního věření vhodné a naprosto způsobilé. Objednatel plně odpovídá za výběr Místa a Vybavení, a v případě jakýchkoli negativních následků způsobených, byť jen částečně, nevhodným Místem či Vybavením, nenese Poskytovatel ani Kuchař žádnou odpovědnost.
  • Délka trvání Privátního vaření počíná běžet od příjezdu Kuchaře na Objednatelem zvolené Místo. Délka trvání Privátního vaření činí maximálně 180 minut, nedohodnou-li se Strany předem jinak.
  • Privátní vaření je Poskytovatelem realizováno ve třech základních variantách rozlišených podle počtu osob, které se Privátního vaření budou na straně Objednatele účastnit (dále také jen jako „Osoby“ a „Varianty“).
  • Variantami Privátního vaření, se ke dni vydání této verze Obchodních podmínek rozumí tyto Varianty:
   • menší skupina (do 10 Osob)
   • větší skupina (od 11 do 25 Osob)
   • největší skupina (od 26 Osob více)
  • Objednatel je povinen v rámci Objednávky uvést skutečný počet Osob, které se budou Privátního vaření účastnit. V případě, že se Privátního vaření bude účastnit vyšší počet osob, než který Objednatel závazně nahlásil v Objednávce, je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat za každou takovou osobu (starší 3 let) poplatek ve výši 1 500,- Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
  • V rámci Privátního vaření Kuchař uvaří Osobám jedno, Objednatelem zvolené, z Poskytovatelem předem stanovených menu (dále také jen jako „Menu“). Složení Menu včetně způsobu přípravy je předem pevně určeno ze Strany Poskytovatele a Kuchaře a Objednatel není oprávněn do Menu žádným způsobem zasahovat či požadovat změny. Jakákoli změna Menu je možná jen po předchozí dohodě mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Kombinace více Menu není v rámci Privátního vaření možná.
  • Objednatel bere na vědomí, že nabídka Menu je Poskytovatelem průběžně měněna a aktualizována a rozhodným zněním nabídky Menu je to, které platí v době konání Privátního vaření, a nikoli které platí v době učinění Objednávky. Aktuální nabídka Menu je uvedena na Internetových stránkách.
  • Objednatel bere na vědomí, že Varianty anebo Menu mohou být aktualizovány (měněny a doplňovány) prostřednictvím Internetových stránek. Změna anebo aktualizace se nepovažují za změnu Obchodních podmínek.
  • Místo konání Privátního vaření zvolené Objednatelem v Objednávce je závazným a nelze jej bez předchozí dohody s Poskytovatelem jakkoli jednostranně měnit.
  • Objednatel bere na vědomí, že součástí Privátního věření není mytí Vybavení ani jakýkoli jiný úklid Místa, vše je povinen zajistit Objednatel.
 1. Objednávka a proces vzniku Smlouvy, Smlouva
  • Objednatel má možnost uzavřít Smlouvu jak emailem, tak i Objednávkou zaslanou Poskytovateli prostřednictvím Internetových stránek. Nezávazným návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele se rozumí zobrazení záložky „Objednávka“ na Internetových stránkách.
  • Objednatel je povinen v Objednávce uvést zvolenou Variantu, počet Osob, Místo, požadovaný termín, své kontaktní údaje, výběr Menu a požadovaný čas servírování.
  • Za bezvýhradné přijetí návrhu Poskytovatele na uzavření Smlouvy s Objednatelem se považuje doručení emailu Objednatele Poskytovateli s potvrzením a odsouhlasením nabídky Poskytovatele.
  • Kliknutím na pole „Odeslat“ a současným automatickým odesláním Objednávky Poskytovateli nebo odesláním emailové objednávky Objednatel potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou, Obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí a přijímá je.
  • Bezvýhradným přijetím nabídky podle odstavce 3.2. je uzavřena Smlouva. Vyhotovení Smlouvy v písemné podobě se nevyžaduje, nedohodnou-li se Strany jinak. Smlouva má obsah, jaký plyne z návrhu na uzavření Smlouvy a těchto Obchodních podmínek.
  • Smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli Privátní vaření v jím zvolené Variantě, na jím zvoleném Místě, předem určenému počtu Osob, obsahující jím zvolené Menu a Objednatel se zavazuje zaplatit za to Poskytovateli cenu ve výši stanovené podle článku 4. Obchodních podmínek, nedohodnou-li se Strany výslovně jinak.
  • Objednatel se zavazuje vyplnit objednávkový formulář a veškeré další údaje požadované Poskytovatelem pravdivě a úplně, a nese za to veškerou odpovědnost. Poskytovatel není povinen jakkoli ověřovat anebo prověřovat správnost nebo úplnost těchto údajů. V případě změny zadaných údajů je Objednatel povinen tyto změny Poskytovateli neprodleně oznámit. Při porušení povinností Objednatele podle tohoto odstavce je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Objednatel rovněž bere na vědomí, že v případě nesprávných, anebo neúplných údajů poskytnutých Poskytovateli Objednatelem, nemůže Poskytovatel poskytovat své služby řádně.
  • Objednatel je povinen v rámci Objednávky výslovně oznámit případné alergie či jiné intolerance Osob. V opačném případě nenese Kuchař ani Poskytovatel žádnou odpovědnost za případnou újmu či škodu.
 1. Cena Privátního vaření a platební podmínky
  • Cena za poskytnutí Privátního vaření se skládá z: (i) odměny Kuchaře (dále také jen jako „Odměna“), (ii) ceny Surovin, (iii) cestovného (dále také jako „Cestovné“) (společně také jen jako „Cena“).
  • Odměna Kuchaře je Poskytovatelem určena individuálně podle zvolené Varianty Privátního vaření. Aktuální výše Odměny v rámci Varianty Menší skupina je zveřejněna na Internetových stránkách, v ostatních Variantách záleží vždy na počtu Osob a dalších individuálních okolnostech zhodnocených Poskytovatelem.
  • Cena Surovin je určena podle počtu Osob a zvoleného Menu a je zveřejněna na Internetových stránkách.
  • Cestovné je určeno na základě součinu pevně stanovené částky za jeden kilometr a počet kilometrů trasy tam i zpět mezi sídlem Poskytovatele a Místem. Pevně stanovená částka za jeden kilometr je zveřejněna na Internetových stránkách.
  • Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit ceny zveřejněné na Internetových stránkách, takové změny se nepovažují za změnu Obchodních podmínek.
  • Cena za objednané Privátní vaření bude ze strany Poskytovatele vyúčtována daňovým dokladem (dále také jen „Faktura“). K ceně bude připočtena příslušná daň z přidané hodnoty. Faktura bude Objednateli zasílána výhradně elektronicky, na emailovou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce nebo ve Smlouvě, s tím vyslovuje Objednatel bezvýhradní souhlas.
  • Cena za objednané Privátní vaření bude Poskytovatelem vyúčtována po přijetí a potvrzení Objednávky.
  • Faktura je splatná nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne jejího odeslání na předmětnou emailovou adresu. V případě bezhotovostní úhrady Faktur se jednotlivé platby považují za zaplacené jejich připsáním na bankovní účet Poskytovatele.
  • V případě prodlení Objednatele s jakoukoliv platbou podle Smlouvy bude Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli poplatek z prodlení ve výši 0,05 % denně z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.
 1. Trvání a ukončení Smlouvy
  • Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká ukončením Privátního vaření na Místě jeho konání. Dále Smlouva zaniká zrušením Objednávky.
  • V případě, že Objednatel zruší Objednávku déle jak čtrnáct (14) dní před sjednaným dnem Privátního vaření, má nárok na vrácení zaplaceného Cestovného, ceny Surovin a 50 % Odměny Kuchaře.
  • V případě, že Objednatel zruší Objednávku méně jak čtrnáct (14) dní před sjednaným dnem Privátního vaření, má nárok na vrácení zaplaceného Cestovného a ceny Surovin.
  • Poskytovatel je oprávněn zrušit Objednávku kdykoli v době předcházející sjednanému dni Privátního vaření o více než čtrnáct (14) dní, v takovém případě bude Objednateli vrácena celá zaplacena Cena.
  • V případě porušení povinností Objednatele a Osob uvedených v článku 7. Obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn ukončit Smlouvu i v průběhu Privátního vaření před jeho řádným skončením. V takovém případě nemá Objednatel nárok na vrácení Ceny.
 1. Zákaz šíření a nedovolené prezentace
  • Objednatel nesmí jakýmkoli způsobem šířit, zpřístupňovat či jinak předávat třetím osobám obsah Privátního vaření. Objednatel není oprávněn pořizovat žádné kopie či nahrávky Privátního vaření a tyto jakkoli užívat pro potřebu vlastní nebo třetí osoby nebude-li na Místě sjednáno s Kuchařem jinak.
  • Objednatel bere na vědomí, že Privátní vaření není určeno pro obchodní společnosti a jejich prezentaci ani pro prezentaci žádných subjektů či výrobků. Objednatel nesmí v žádném případě Privátní vaření užívat k jakýmkoli komerčním účelům, a to ani jakékoli jiné spojení s Kuchařem.
  • V případě porušení povinnosti Objednatele dle tohoto článku Obchodních podmínek vzniká Poskytovateli vůči Objednateli nárok na náhradu způsobené škody i nemateriální újmy a jedná se o porušení Smlouvy závažným způsobem.
 1. Další práva a povinnosti Stran
  • Objednatel je povinen prokazatelně seznámit Osoby s těmito Obchodními podmínkami a zajistit jejich dodržování. Objednatel nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou nedodržení povinností podle Smlouvy a Obchodních podmínek ze strany Osob.
  • Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatele nenese žádnou odpovědnost za případné nedostatky Vybavení či Místa.
  • Objednatel je povinen zajistit, že Osoby zúčastněné na Privátním vaření budou dodržovat pravidla slušnosti, nebudou se vůči Kuchaři chovat vulgárně či jakkoli jinak nevhodně.
  • Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel má sjednané pojištění na škody způsobené třetím stranám v rámci průběhu Privátního věření. V případě vzniku škodní události je Objednatel, případně Osoby, povinen o tomto obratem informovat Kuchaře, a to ještě v rámci průběhu Privátního vaření. Objednatel, případně Osoby, je povinen na Místě poskytnout Kuchaři veškerou možnou součinnost pro řešení škodní události, zejména se podílet na sepisu příslušného protokolu a dalších písemností. Na později nahlášené škody nebude brán zřetel.
 1. Doručování
  • Veškeré dokumenty, žádosti, oznámení, výzvy a jiná sdělení, které má jedna Strana doručit dle Smlouvy nebo Obchodních podmínek druhé Straně (dále jen jako „Oznámení“), budou písemná a budou doručována osobně, emailem, kurýrní službou anebo doporučenou poštou adresovanou příslušné Straně na adresy uvedené v Objednávce, těchto Obchodních podmínkách a na Internetových stránkách. Oznámení doručované v souladu s předchozí větou tohoto odstavce Obchodních podmínek bude považováno za doručené příslušnému adresátovi dnem převzetí zásilky (či dnem prokazatelného odmítnutí jejího převzetí), pokud bylo doručováno osobně či kurýrní službou, anebo třetím pracovním dnem po podání k poštovní přepravě, pokud bylo zasíláno doporučenou poštou. Při doručování e-mailem účinky doručení nastanou, jestliže bude doručení e-mailu potvrzeno nebo bude jinak prokázáno jeho přijetí druhou stranou, a to dne kdy bylo doručení e-mailu potvrzeno nebo jinak prokázáno. Pokud kterákoliv ze stran využije více než jeden z výše uvedených způsobů doručování Oznámení, potom se bude příslušné Oznámení považovat za obdržené druhou stranou v takový výše stanovený den, který nastane nejdříve.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Objednatel není oprávněn bez písemného souhlasu Poskytovatele postoupit jakákoli práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu.
  • Tyto Obchodní podmínky jakož i závazky vzniklé v souvislosti se Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména pak OZ. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se vždy bude řídit českým právem.
  • Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na Internetových stránkách Poskytovatele.

Tyto Obchodní podmínky byly vydány dne 1.1.2022. Poslední aktualizace Obchodních podmínek proběhla dne 1.1.2022.